محبوب کن - فیس نما

نفرات برتر هر يك از گروه هاي آزمايشي پنجگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان آزمون سراسري سال ۱۳۹۷ و نتایج کانونی ها به شرح ذيل اعلام مي گردد.

نفرات برتر گروه آزمايشي علوم رياضي و فني آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

نفرات برتر گروه آزمايشي علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

نفرات برتر گروه آزمايشي علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

نفرات برتر گروه آزمايشي هنر آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

نفرات برتر گروه آزمايشي زبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

رتبه های برتر کنکور هنر ۹۷ :

رتبه ۱ : فروغ رنجبر از اصفهان

رتبه ۲ : آذین دهقان منشادی از تهران

رتبه ۳ : نگار علی محمدی از تهران