معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: اقدامات سفیران آموزش، دستاوردهای خوبی برای حوزه ابتدایی داشته است.
 رضوان حکیم زاده در گردهمایی سفیران آموزش در همدان، کودکان را پاک ترین مخلوقات خداوند خواند و اظهار کرد: کار با دانش آموزان دوره ابتدایی، کاری بسیار ارزشمند است.
حکیم زاده با اشاره به نقش مهم سفیران آموزش در فرایند آموزش، گفت: همت بلند سفیران آموزشی دستاوردهای خوبی برای حوزه ابتدایی داشته است.

وی افزود: سفیران آموزش با اقدامات و تلاش های خود، فرصت های برابری برای امروز و افق های روشنی برای دانش آموزان ایحاد نموده اند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که در یک نظام آموزشی موفق، اصل بر عدم جداسازی است، تصریح کرد: نظام آموزش طبقاتی، انسجام اجتماعی را تحت الشعاع قرار می دهد.
حکیم زاده در ادامه توجه به تفاوت های فردی را از ویژگی های طرح فراگیر آموزشی خواند و گفت: این تفاوت ها نباید باعث نادیده گرفتن اصل عدالت آموزشی گردد.
وی افزود: توجه به تعدیل انتظارات در برنامه درسی از جمله عوامل موفقیت آموزش فراگیر است.
حکیم زاده با بیان این که برنامه درسی دانش آموزان با نیازهای ویژه نیازمند تجدید نظر است، افزود: هدف اصلی ایجاد یک اجتماع انسانی است تا همه از امکانات و فرصت های آموزشی برابر برخوردار شوند.
وی رفتار معلم و تعامل خانواده ها را ازدیگر عوامل موفقیت طرح فراگیر برتامه درسی ذکر کرد و گفت: باید به توانمندی های این دانش آموزان توجه خاصی داشته باشیم.
حکیم زاده با اشاره به رشد بیش از 9درصدی شاخص ها در حوزه ابتدایی، اظهار کرد: سال گذشته معاونت آموزش ابتدایی به عنوان معاونت برتر مورد تقدیر قرار گرفت.

منبع:آموزش و پرورش